Saturday, February 3, 2018

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ၁၀၁ စစ္ေဒသ

Credit : Thet Zin Facebook
https://www.facebook.com/mgmg.soe.792/posts/931641116998808
————————————————
ေမာင္ေမာင္စိုး
BurmaDemocracy, 3 February 2018
• ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅-၁၉၈၀) အခန္း (၁၀) အပိုင္း (၆၁)
• ၁၀၁ စစ္ေဒသ
တရုတ္ျပည္မွ ျပန္ထြက္လာျပီး KIA ဌာနခ် ဳပ္သုိ့ အေရာက္တြင္ KIA ေခါင္းေဆာင္ လေထာ္ေဇာ္တူးႏွင့္ ဇခုံတိန့္ယင္းတိ့ု ေနာက္တၾကိမ္သေဘာ ထားကြဲလြဲမွဳ ထပ္မံျဖစ္ပြါးသည္။ လေထာ္ေဇာ္တူး ၏အကို KIO ဥကၠဌ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းမွာ ထိုစဥ္က ထိုင္းနယ္စပ္သုိ့ေရာက္ရွိေနသည္။ လေထာ္ ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ကူမင္တန္အပါ ကြန္ျမဴ နစ္ဆန့္က်င္ေရး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိျပီး အေမရိကန္အကူအညီရယူရန္ စိုင္းျပင္းေနသည္ျဖစ္ရာ တရုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ႏွင့္ CPB တိ့ု ပူးေပါင္းျခင္းမျပဳ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ လေထာ္ေဇာ္တူး တိ့ုကလည္း လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။
ဇခုံတိန့္ယင္းကေတာ့ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ၎တိ့ုအေနႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ဆန့္က်င္ေရးလုပ္သည္မွာ မျဖစ္နိုင္၊ မိမိတိ့ု အတြက္ အက် ဳိ းယုတ္နိုင္သည္ဟုယူဆသည္။ တရုတ္ ၊ CPB တိ့ုႏွင့္ ေပါင္းရန္အားသန္သည္။ လေထာ္ေဇာ္တူးက လက္မခံ။ တခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္ကအျပန္ လက္နက္တပ္ဆင္လာေသာ ဇခုံတိန့္ယင္း စစ္ေၾကာင္းအင္အား၁၂၀ ခန့္မွ အင္အား ၁၀၀ ခန့္၎၏ကြပ္ကဲမွဳေအာက္သုိ့ ေျပာင္းလိုက္ျပီး ဇခုံတိန့္ယင္းအား ဌာနခ် ဳပ္သုိ့ တပ္ေထာက္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊလိုက္ေတာ့သည္။
ဤအၾကိမ္တြင္ေတာ့ ဇခုံတိန့္ယင္းသည္ CPB ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ KIA ဌာနခ် ဳပ္သုိ့ မေျပာင္းေရႊ့ျပီး ၎ေဒသ ဖီေမာ္သုိ့ျပန္၍ မိန္းမယူခြင့္ျပဳ ရန္လေထာ္ေဇာ္တူး ထံ ဟန္ေဆာင္ခြင့္တင္ျပီး ထြက္လာခ့ဲ သည္။ လေထာ္ေဇာ္တူးေခၚသြားေသာ ၎၏တပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ားအား၎ေနာက္ လိုက္ခ့ဲရန္ လ်ွ ဳိ့ဝွက္အေၾကာင္းၾကားခ့ဲရာ ၎၏တပ္ဖြဲ့ဝင္ေဟာင္းမ်ားက လည္း လိုက္ပါလာခ့ဲၾကျပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန့တြင္ ဖရယ္ ေတာင္ၾကား ( နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္ အမွတ္ ၅ ႏွင့္ ၆ အနီး ) မွ တရုတ္ျပည္ထဲ သုိ့ဝင္ေရာက္သည္။ဤသုိ့ျဖင့္ ဇခုံတိန့္ယင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၁၈၅ ဦးခန့္သည္ KIAမွ ပထမဆံုး စတင္ခြဲထြက္ခ့ဲၾကသည္။ ထိ့ုေနာက္ လေယာက္ ဇလြန္းဦးစီးသည့္ စစ္ေၾကာင္းမွ အင္အား ၂၀၀ ခန့္သည္၎ ၊ ပန္ဝါေတာင္ ၾကားတြင္ေနာက္ခ်န္ထားသည့္ အင္အား ၆၀ ခန့္သည္၎၊ စသည္ျဖင့္ ထပ္မံ၍ လိုက္ပါပူးေပါင္းခ့ဲၾကရာ စုစုေပါင္း အင္အား ၅၀၀ နီးပါး KIA မွ ခြဲထြက္၍ တရုတ္ျပည္သုိ့ ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။
ထိုအင္အားမ်ား KIA မွ ခြဲထြက္လာျခင္းသည္ တရုတ္ႏွင့္ေပါင္းေရး၊ မေပါင္းေရး၊ CPB ႏွင့္ ေပါင္းေရး မေပါင္းေရးဆိုသည့္ နိုင္ငံေရးအျမင္ကြဲလြဲမွဳ အျပင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားအတြင္း လူမ် ဳိ းစုမ်ားၾကား ကြဲလြဲမွဳ မ်ားေၾကာင့္လည္း တစိတ္တပိုင္းပါဝင္ပုံရသည္။ ထိုစဥ္က KIA တြင္ ကခ်င္လူမ် ဳိ းမ်ားအတြင္း လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဂ်င္းေဖါက လႊမ္းမိုးမွဳ ရွိျပီး က်န္လူမ် ဳိ းစုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအတန္ငယ္ရွိေနသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ပူတာအို၊ ေခၚဘူဒဲ (ေခါင္လန္ဖူး ) ဘက္တြင္ KIA ႏွင့္ ရဝမ္တိ့ုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ ထိ့ုအတူ ေမချမစ္အေရွ့ဖက္ကမ္း ခ်ီေဗြ၊ ေဆာ့ေလာ္၊ ဖီေမာ္ေဒသသည္ လခ်ိတ္ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဇခုံတိန့္ယင္းႏွင့္ လေယာက္ဇလြန္းတိ့ုမွာ လခ်ိတ္ႏွင့္ေလာ္ေဝၚတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေပရာ ဂ်င္းေဖါတိ့ု၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ေအာက္မွ ရုန္းထြက္လိုျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတခ်က္ ျဖစ္ပုံ ရသည္။ သုိ့ႏွင့္ လခ်ိတ္တိုင္းရင္းသား ဇခုံတိန့္ယင္းႏွင့္ ေလာ္ေဝၚတိုင္းရင္းသား လေယာက္ဇလြန္းတိ့ု ေခါင္းေဆာင္ေသာ လခ်ိတ္နွင့္ေလာ္ေဝၚ တပ္ဖြဲ့မ်ားႏွင့္ လခ်ိတ္ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚတိုင္းရင္းသားေဒသသည္ CPB ၁၀၁ စစ္ေဒသ အတြက္ ေရခံေျမခံ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိ့ုအတူ ဇခံုတိန့္ယင္းသည္ KIA အတြက္ သစၥာေဖါက္တဦးျဖစ္ခ့ဲျပီး CPB အတြက္ သူရဲေကာင္းတဦးျဖစ္ခ့ဲေပ ေတာ့သည္။
တရုတ္ျပည္တြင္းသုိ့ေရာက္လာေသာ ဇခုံတိန့္ယင္းႏွင့္ လေယာက္ဇလြန္းဦးစီး အင္အားမ်ားထဲမွ အတန္ငယ္အသက္ၾကီးသူ ၆၀ ခန့္ကို ထုတ္ႏႈတ္၍ ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ျပီး က်န္အင္အားစု အားလုံးကို ထိန္ျခံဳ းျမိဳ့ အနီး ကူတုန္ရွိ ၁၀၅ တပ္ဖြဲ့ စခန္းတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွဳ ျပဳလုပ္ သည္ CPB ႏွင့္တရုတ္တိ့ု ပူးေပါင္းစီစဥ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၁၀၅ တပ္ဖြဲ့မွာ အိႏၵိယနိုင္ငံမွ အစိုးရအား ပုန္ကန္ေနသည့္ နာဂ တပ္ဖြဲ့မ်ားအားလည္း တရုတ္တိ့ု ေလ့က်င့္ေပး သည့္ စခန္းလည္းျဖစ္သည္။
ေလ့က်င့္မွဳ မ်ားျပီးဆံုးသည့္အခါ CPB ႏွင့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မွ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အင္အားျဖည့္တင္းျပီး ၁၀၁ တပ္ဖြဲ့ကို ျပန္လည္ဖြဲ့စည္း သည္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴ းအျဖစ္ ရဲေဘာ္ဘိုစိန္ ( စစ္ခ်ြမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊ တပ္မွဴ း ရဲေဘာ္ ဇခုံတိန့္ယင္း၊ ဒုနိုင္ငံေရးမွဴ း ရဲေဘာ္ဆြန္လြတ္ေနာ္ ( ေကြ့က် ဳိ းရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊ ဒုတပ္မွဴ းရဲေဘာ္လေယာက္ဇလြန္း၊ စစ္ဦးစီးမွဴ းရဲေဘာ္ထြန္းေမာင္ တိ့ုျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳ ကို ဖြဲ့စည္းျပီး တပ္ဖြဲ့အား တပ္ခြဲ ၆ ခြဲျဖင့္ ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ့ ဖီေမာ္ေဒသမွ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုခ်ိန္ကာလက တရုတ္ျပည္တြင္း၌လည္း ထိန္ခ် ဳံးမွ သံလြင္ျမစ္ေဘးရွိ လုခိုး ( လီဆူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးေဒသ) ထိသာ ကားလမ္းေပါက္ေသးသည္။ လုခိုးမွ တရုတ္ပိုင္ဖီေမာ္ထိ ကားလမ္းမေပါက္ ေသးေပ။ ၁၀၁ တပ္ဖြဲ့သည္ လုခိုးမွဖီေမာ္ေတာင္ေၾကာအား ျဖတ္၍ လမ္း ေလ်ွာက္ခ်ီတက္ကာ ဖီေမာ္ေဒသသုိ့ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန့တြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။
ထိုအခ်ိန္က ထိုေဒသရွိ အစိုးရတပ္စြဲထားသည့္ ထန္တုန္ႏွင့္ ဖ်င္လို့အား ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္၍ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲျပီး ၁၀၁ စစ္ေဒသအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ထန္တုန္တိုက္ပြဲအျပီး ဖီေမာ္ရွိ ရဲစခန္းလည္းဆုတ္ခြါသြားရာ၁၀၁ စစ္ေဒသသည္ ထိုေဒသအား ငဇြန္ေဘာင္ ျမိဳ့ နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍စတင္ထိမ္းခ် ဳပ္နိုင္ခ့ဲသည္။ ထိုေနာက္ ေငါခ်မ္းခ ျမစ္ရိုးအတိုင္း ဆက္လက္လွဳ ပ္ရွားျပီး နယ္ေျမတိုးခ်ဲ့ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရတပ္ဖြဲ့မ်ားကျပန္လွန္ထိုးစစ္ဆင္လာခ့ဲျပီး ေငါ့ခ်မ္းခ ျမစ္ရိုးတေလ်ွာက္ အျပန္အလွန္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးျပီး တက္လိုက္ဆုတ္လိုက္ျဖင့္ စစ္ကစားေနခ့ဲ ၾကသည္။
၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၀၁ စစ္ေဒသဌာနခ် ဳပ္အား ပန္ဝါေတာင္ၾကားသုိ့ ေျပာင္းေရႊ့ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ပန္ဝါသုိ့ ဌာနခ် ဳပ္ေျပာင္းေရႊ့ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည့္ အေၾကာင္းတခ်က္မွာ တရုတ္မွ ေပးပိ့ုေသာ ေထာက္ပိ့ုပစၥည္းမ်ား လက္ခံရန္အတြက္ လြယ္ကူသည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္ဝါ ေတာင္ၾကားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ခ် ဳံ းခရိုင္ျမိဳ့ ၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ရွိျပီး ထိုစဥ္က ကားလမ္းၾကမ္းေပါက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ပိုင္တီ ( ဆဒံုးျမိဳ့အေရွ့ဖက္ နယ္စပ္) သုိ့ ၁၀၁ တပ္ဖြဲ့မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္အေျခခ် လွဳပ္ရွားခ့ဲသည္။ ကန္ပိုင္တီေဒသသုိ့ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဝိုင္းေမာ္ႏွင့္ခ်ီေဗြကားလမ္းတေလ်ာက္အား ထိမ္းခ် ဳပ္လွဳ ပ္ရွားနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကန္ပိုင္တီသုိ့ ဝင္ေရာက္လာေသာ ၁၀၁ တပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ အစိုးရတပ္ဖြဲ့ မ်ားႏွင့္သာမက KIA ရင္း ၃ တပ္ဖြဲ့မ်ား၏ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မွဳ ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ခ့ဲၾကရသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ KIA ႏွင့္ CPB တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့နိုင္သည့္ အခါမွသာ အပစ္ရပ္ျပီး နယ္ေျမခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ခ့ဲၾကသည္။
၁၀၁ တပ္ဖြဲ့မ်ား ကန္ပိုင္တီသုိိ့ ဝင္ေရာက္အေျခခ်နိုင္ခ့ဲျပီးေနာက္ ဝိုင္းေမာ္၊ ခ်ီ ေဗြကားလမ္းကို ေကာင္းစြာေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲၾကသည္။ ငဇြန္ေဘာင္ေဒသသုိ့ ထိုးစစ္ဆင္မည့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ ျမစ္ၾကီးနား၊ ဝိုင္းေမာ္၊ ခ်ီေဗြ ကားလမ္းအတိုင္း လူ၊ လက္နက္၊ ရိကၡာမ်ားကို ျဖည့္တင္းေစလႊတ္ရသည္ျဖစ္ရာ ၁၀၁ စစ္ေဒသအတြက္ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္ေတာက္ေရးသည္ အေရးပါသည္။ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ရွိ နမ့္မလီ၊ ဒြန္ဘန္၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ ရွေငၚ၊ တံငါစခန္း၊ မန္ၾကိဳ င္စသည့္ ေနရာမ်ား စြာတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ့မ်ားက လမ္းလုံျခံဳ ေရး၊ တံတားလုံျခံဳ ေရးမ်ားအတြက္ စခန္းေနရာယူထားခ့ဲရသည္။ ထိုစခန္းမ်ား တံတားအားလုံးလိုလိုအား ၁၀၁ တပ္ဖြဲ့က အၾကိမ္ၾကိမ္ ဝင္ေရာက္ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း တံတားခ် ဳိ းျခင္းတိ့ုအား ျပဳ လုပ္နိုင္ခ့ဲၾကသည္။ အစိုးရ တပ္မ်ားအေနႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား အေျခစိုက္ ခလရ ၃၇ ၊ ခလရ ၅၈ ၊ မိုးညွင္းအေျခစိုက္ ခလရ ၁၅ တိ့ုႏွင့္ ၁၀၁ စစ္ေဒသတပ္ဖြဲ့မ်ား ရင္ဆိုင္ခ့ဲရသည္။
ထင္ရွားသည့္ တိုက္ပြဲအခ် ဳိ့မွာ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီေဗြျမိဳ့ အနီးတြင္ ျဖစ္ပြါးေသာ ရွစ္ေဇာ္တိုက္ပြဲပါဝင္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရတပ္ဖက္မွ ၁၀ ေယာက္က် ျပီး ၄ ဦးဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည္။ ၁၀၁ တပ္ဖြဲ့မွ ၂ ဦးဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။ ေနာင္ထပ္အက် အဆံုးမ်ားေသာ တိုက္ပြဲတခုမွာ ပန္ဝါႏွင့္ရွေငၚၾကားတြင္ ျဖစ္ပြါးေသာ မေကာင္တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲျဖစ္သည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မိုးမက်မီျဖစ္ပြါးေသာ တိုင္ပြဲျဖစ္သည္။ ခလရ ၁၅ ႏွင့္ ခလရ ၅၈ တိ့ု၏စခန္းျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္ဖက္မွ ၂၀ခန့္က်ျပီး သုံ့ပမ္း ၂၀ ခန့္ဖမ္းဆီး ရမိသည္။ ၇၅ မမ ေနာက္ပြင့္တလက္အပါ လက္နက္မ် ဳိ းစုံ ၅၀ ခန့္သိမ္း ဆည္းရမိခ့ဲသည္။ ၁၀၁ ဖက္မွလည္း တပ္ခြဲနိုင္ငံေရးမွဴ းရဲေဘာ္ ေနာ္ဆိုင္း (ေကြ့က် ဳိ းရဲေဘာ္ေဟာင္း) အပါ ၊ ဒုခြဲမွဴ း၊ တပ္စုမွဴ းမ်ားအပါ ၁၀ ဦးခန့္ က်ဆံုးခ့ဲသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေဆာ့ေလာ္ျမိဳ့ အားတိုက္ခိုက္ ခ့ဲသည္။ အစိုးရတပ္ႏွင့္ရဲမွ ၁၀ ေယာက္ခန့္က် ဆံုးျပီး ၄ ဦးဖမ္းမိကာ လက္နက္ ၂၀ ခန့္သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္။ ၁၉၇၅ ႏွင့္ ၁၉၇၆ မ်ားတြင္လည္း ရွစ္ေဇာ္၊ ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ ခ်ီေဗြ၊ ဝိုင္းေမာ္ကားလမ္းတိ့ုတြင္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားစြာျဖစ္ပြါးခ့ဲေသးသည္။
ထိုအခိ်ိန္တြင္ ၁၀၁ စစ္ေဒသ၌ အင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ခန့္အထိရွိလာျပီး တပ္ရင္း ၃ ရင္း၊ လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲတခြဲ၊ အမ် ဳိ းသမီးတပ္ခြဲတခြဲလည္း ဖြဲ့စည္းခ့ဲျပီး စစ္ေျမျပင္ေထာက္ကူျပဳ ရန္စီစဥ္ခ့ဲသည္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂ ရင္းကို အဓိက ကန္ပိုင္တီေဒသမွတဆင့္ ဝိုင္းေမာ္ ၊ ခ်ီေဗြကားလမ္း တေလ်ာက္ လွဳ ပ္ရွားေစခ့ဲသည္။
ေဒသအုပ္ခ် ဳပ္ေရးအတြက္ ကန္ပိုင္တီ အေျချပဳ သည့္ ဆဒံုးျမိဳ့ နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ ၊ ခ်ီေဗြကားလမ္းတေလ်ာက္၌ မန္ၾကိဳ င္ျမိဳ့နယ္၊ ပန္ဝါအေျချပဳ သည့္ ခ်ီေဗြျမိဳ့ နယ္၊ ေငါခ်မ္းချမစ္အထက္ပိုင္းအား ငဇြန္ေဘာင္ျမိဳ့ နယ္၊ ေငါခ်မ္းခ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းအား ေဆာ့ေလာျမိဳ့ နယ္၊ အီေမာဘြမ္ေျမာက္ဖက္ျခမ္းအား မန္က်ီ ျမိဳ့ နယ္ဟု အုပ္ခ် ဳပ္ေရးျမိဳ့ နယ္မ်ားဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ အထက္ပါ အေျခ အေနသည္ ၁၉၇၇/၇၈ ခန့္က ပန္ဝါအေျခစိုက္သည့္ CPB ၁၀၁ စစ္ေဒသ၏ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
၁၀၁ စစ္ေဒသအတြက္ ၾကီးမားသည့္အခက္အခဲမွာ ျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ေပတေသာင္းေက်ာ္ျမင့္သည့္ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ အစဥ္ျမဲလို ေရခဲဖုန္းလႊမ္းေနသည္။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေရခဲေတာင္မ်ားက တလက္လက္ေတာက္ပေန၍ ထိုေတာင္မ်ားအား မွန္ေတာင္ဟုေဒသခံမ်ားက ေခၚၾကသည္။ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္ အမွတ္ ၄ တြင္ရွိသည့္ ပန္ဝါ ေတာင္ၾကားပင္လ်င္ ေပ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္သည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဆီးႏွင္းမ်ား ဖံုးလႊမ္း၍ ျမက္ပင္၊ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ား ႏွင္းကိုက္၍ ေသဆံုးၾကသည္။ ရိကၡာရွားပါးျပီး ထင္းရူးေတာမ်ားသာဖုံးလႊမ္းေနသည္။ ေဆာင္းတြင္း၌ တေတာလုံး တေတာင္လုံး ဆီးႏွင္းျဖဴ မ်ားဖံုးလႊမ္းေနျပီ ဂ်ီ က့ဲသုိ့ေတာေကာင္မ်ားပင္ ျဖဴ ေဖြးေနသည္။ က်န္ရွမ္းျပည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အေျခခံေဒသမ်ားလည္း ေအးျမသည္ဆိုေပမင့္ ပန္ဝါေဒသေတာ့ မမွီေပ။ ေဒသခံ လခ်ိတ္၊ ေလာ္ေဝၚရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္၍သာ ဆိုးဝါးသည့္ ရာသီဥတုကို ခံႏိုင္ရည္ရွွိသည္ဟုဆိုရပါမည္။
ထိ့ုျပင္ ၁၀၁ စစ္ေဒသသည္ နယ္စပ္ေဒသရွိတပ္ဖြဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ထိ CPB မွ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္ယူနီေဖါင္း တပ္ဆင္ေပးေသာ္လည္း ရိကၡာဆန္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းမရွိ၍ ေဒသခံ လူထုထံမွ အခြန္အေကာက္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္တပ္ဖြဲ့ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ လူထုမွာလည္း မ်ားစြာၾကြယ္ဝျခင္း မရွိ၍ ကနဦးကာလမ်ားတြင္ ၁၀၁ စစ္ေဒသမွ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ရိကၡာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခ် ဳိ့ခ် ဳိ့င့ဲင့ဲ ျဖတ္သန္းခ့ဲရသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္အင္အား တစတစၾကီးထြားလာျပီးေနာက္မွသာ ဗဟိုမွ ရိကၡာေထာက္ပ့ံခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ ခဲယမ္းေထာက္ပ့ံမွဳ မ်ားလည္း ဗဟိုမွထိမ္းခ် ဳပ္ထားျပီး ဗဟိုခြင့္ျပဳ ခ်က္ႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၾကသည္။ KIA မွ ခြဲထြက္လာသည့္ တပ္ဖြဲ့ျဖစ္၍ CPB ဗဟိုမွ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္မွဳ မရွိေသး၍ေလာ စဥ္းစားဘြယ္ျဖစ္သည္။
မည္သုိ့ပင္ျဖစ္ေစ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကာလပိုင္းတြင္ ၁၀၁ စစ္ေဒသတပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ ဖီေမာ္၊ ဂါလန္၊ ကန္ဖန္ေဒသ၊ ပန္ဝါေတာင္ၾကားႏွင့္ ကန္ပိုင္တီတိ့ုတြင္ စတင္အေျချပဳ နိုင္ခ့ဲျပီး ခီ်ေဗြႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၾကားကားလမ္းအား ထိမ္းခ် ဳပ္ ေႏွာက္ယွက္နိုင္ခ့ဲျပီ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး
https://www.facebook.com/mgmg.soe.792/posts/931641116998808
(U) Mg Mg Soe’s Facebook မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ #BurmaDemocracy

Credit: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=542786459416649&id=100010558989445


Monday, January 22, 2018

Mahayana deity Avalokitesvara or Kuan Ying for Chinese and Canon for Japanese


The Great & Beautiful Lost Kingdoms by William Dalryple


 “People of distant places with diverse customs,” wrote a Chinese Buddhist monk in the mid-seventh century, “generally designate the land that they admire as India.”
Xuanzang was a scholar, traveler, and translator. When he wrote these words in the seventh century, he had just returned from an epic seventeen-year, six-thousand-mile overland pilgrimage and manuscript-gathering expedition to the great Indian centers of Buddhist learning. Buddhism by then had been the established religion of most of South and Central Asia since it was taken up by Emperor Ashoka in the third century BC, around three hundred years after the Buddha’s death in northern India. The account Xuanzang wrote of his journey, Buddhist Record of the Western World, makes it clear that the places he passed through from western China to the Hindu Kush were then very largely dominated by Indic ideas, languages, and religions.http://www.nybooks.com/articles/2015/05/21/great-and-beautiful-lost-kingdoms/


Mr Ye Htut - FB Post

 The following is untitled post from U Ye Htut's FB account.
I am just wondering why Singapore Institute Employs  this person?

Are there any benefits for Singaporeans and global community?

=====================================================


ပီးခ့ဲ့ ငါးရက္မွာ ရခုုိင္ႏုုိင္ငံေရးသမား၊ အျငိမ္းစား ၀န္ထမ္း၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးအတြက္လုုပ္ေနတဲ့ ပရဟိတသမား စသည္ျဖင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေလးဥိးကိုု ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကိုု ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖိုု႕ ၾကိဳးစားေနခ်ိိန္မွာပဲ သူ အထိန္းသိမ္းခံလိုုက္ရတယ္။ ေမးျမန္းတဲ့ပုုဂၢိဳလ္ေတြက အသက္ ငါးဆယ္ကေန ကိုုးဆယ္ေက်ာ္အထိပါတယ္။
သူတိုု႕မွာ ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းျပႆနာကိုု ေျဖရွင္းဖိုု႕အတြက္ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္တစ္ခ်ိဳ႕ရိွေပမယ့္ အားလံုုးရဲ့ တူညီတဲ့ သေဘာထားနဲ႕ ခံစားခ်က္ ကေတာ့
၁။ ရိုုဟင္ဂ်ာ ဆိုုတဲ့ နာမည္ကိုု လံုုး၀လက္မခံနုုိင္ဘူး။
၂။ လြတ္လပ္ေရးရထဲက အစိုုးရအဆက္ဆက္ ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားေတြကိုု ပစ္ပယ္ထားတယ္။ ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြား၊ စိုုးရိမ္မႈေတြကိုု ထည့္မစဥ္းစားခဲ့ဘူး။
၃။ မူဂ်ာဟစ္၊ အာရ္္အက္စ္အိုု၊ အာဆာ စတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြ တိုုက္ခိုုက္မႈ ရိွလာရင္ တပ္ေတြေရာက္လာတယ္။ တုုိက္တယ္။ ျပီးရင္ ျပန္ရုုပ္သြား တယ္။ ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသားေတြလံုုျခံဳမႈရိွေအာင္ အျမဲတမ္းေစာင့္ေရွာက္မေပး ႏုုိင္ဘူး။
ဆိုုတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီသံုုးခ်က္အထဲမွာ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဆက္ဆက္က ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားေတြကိုု ပစ္ပယ္ထားတယ္ဆိုုတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႕ ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားေတြ ရ့ဲ လံုုျခံဳေရးကိုု အစိုုးရက လုုပ္မေပးႏုုိင္ဘူးဆိုုတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြဟာ ျပည္ ေထာင္စုု အစိုုးရ တာ၀န္ရိွသူေတြ၊ လံုုျခံဳေရးဆိုုင္ရာတာ၀န္ရိွသူေတြအေနနဲ႕ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
Comments
Bo Than
Bo Than တျခား အစိုးရ လက္ထက္ ဒီေလာက္ မဆိုးဘူး Nld လက္ထက္က် မွ ႏြားကုလားေတြ ျဂိဳလ္ပိုၾကြလာတယ္ ဒါဟာ စုၾကည္ မျပတ္သား လို႔ ဒီလို ျဖစ္ရတယ္ ဆိုတာ ေျပးၾကည့္စရာ မလို ဘူး တြဲၾကည့္ရင္ ခေလး က အစ သိတယ္
Manage
· Reply · 1h
Moe Kyaw
Moe Kyaw ဦးဦး အေန နဲဲ နုိင္ငံ ရဲ႕ တာဝန္

ထမ္းေဆာင္ခဲ႕တယ္


အႀကံေပး အေနနဲ

ပါတီ စြဲ လူမ်ိဳးစြဲ

ဘက္ ခုထိရပ္ေနတယ္

ဆုိေတာ့ ဘာလုိ ့

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မတြဲတာလဲ

သိခ်င္တယ္

ကြ်န္ေတာ္ ရခုိင္ပါ
Manage
· Reply · 1h
Hw Aung
Hw Aung တပ္ေတြျပန္ထြက္သြားဖို႔ဆႏၵျပႀကတာေရာထည္႔ေျပာမွေပါ႔ရခိုင္ေတြဘက္ကကာကြယ္ေပးလို႔စစ္သားေတြေထာင္ထဲအထည္႔ခံရတာေလးပါေျပာအကာအကြယ္ေတာ႔လိုခ်င္တယ္တပ္ကိုႀကမေကာင္းႀကံတယ္သာပါတယ္ေလ
Manage
· Reply · 1h
Aung Khant Thaw
Aung Khant Thaw ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဆက္ဆက္က ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားေတြကိုု ပစ္ပယ္ထားတယ္ဆိုုတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ေပါက္ကြဲေနတာဆိုေတာ့
အဆက္ဆက္ကေကာင္ေတြဟာ
အဓိတရားခံပဲ

ခုအစိုးရလက္ထက္မွာ
ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္
အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေနတာ
အားလံုးအျမင္ပဲ
ဘယ္အစိုးရလက္ထက္ကမွ
ဒီေလာက္လုပ္မေပးခဲ့ဘူး
ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားမၾကည့္ဘဲ
ရခိုင္ျပည္နယ္ကသယံဇာတေတြကို
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဲျကည့္ၿပီး
တယုတ္လက္ထဲထိုးအပ္ခဲ့တဲ့ေကာင္ေတြကို
ေတာ္ေတာ္စိတ္နာမိၾကမွာပဲ
Manage
· Reply · 1h
Tin Lin
Tin Lin လြတ္လပ္ေရးရတယ္ကုိကရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲအက်ဳိးစီပြားကုိအစုိးရအဆက္ဆက္ကမပစ္ပယ္ခဲဘူးေရရွည္စဥ္စားလုပ္ကုိင္ခဲ႔မယ္ဆုိရင္ရင္ထဲမွာရွိတဲ႔ေဝဒနာေပ်ာက္ေလာက္ျပီအခုေလာက္ေသြးမကြဲနဳိင္ဘူး
Manage
· Reply · 59m
Myint Thein
Myint Thein အရင္ကတည္းက ဒီလိုအေမးအေျဖေလးလုပ္ၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ေရွ႕ေရးစဥ္းစားခဲ့မယ္ဆိုရင္ 🤔🤔🤔🤔
Manage
· Reply · 1h
Koko Myo
Koko Myo ျမန္မာျပည္ လံုျခံဳေရး တာဝန္ယူထားတဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ျကီးေတြ ရွက္တက္ျကစမ္းပါ
Manage
· Reply · 1h
Min Wai Yan
Min Wai Yan ခမ်ားျကီးတုိ့ ကုိယ္တုိင္လုပ္ခဲ႔ရတယ္ မဟုတ္လားးး
ဘာာာာ အခုမွ တရားခံရွာေနလဲ ရီးးးေသးတယ္
Manage
· Reply · 1h
Angelar Hniang
Angelar Hniang သင္​​ေကာင္​းရင္​ က်ြန္ုပ္​ မဆိုးပါတဲ့ ။ ၂ ဖက္​ စလံုးက တူတူပဲ ။ ကုလားကိုခ်ည္​း မဲ မ​ေနၾကနဲ႔။ ကုလားတစ္​​ေယာက္​က ရခိုင္​တစ္​​ေယာက္​ကို ျပစ္​မွားတာက စၿပီး (ျပဳသူ ခံရသူ ပုဂၢလိက)အၿငိဳးက​ေန ရခိုင္ နဲ႔ ကုလား ျပသနာ စလာတာ။ အမိႈက္​တစ္​စ က တစ္​ျပည္​လံုး​ေလာင္​ ​ေနၿပီ။
မီး​ေလာင္​ရာ ​ေလပင္​့တဲ့
လူတစ္​စု ​ေၾကာင္​့။
Manage
· Reply · 1h
Kasin Myonaing
Kasin Myonaing ခိုးဝင္​ ခိုးဝင္​ နဲ႔တခ်ိန္​လုံး​ေျပာ​ေနတဲ့ သူ​ေတြကုိ မနက္​ျဖန္​ အစိုးရက တရားဝင္​ျပန္​သြင္​း​ေတာ့မယ္​ ဝင္​လာတဲ့သူ​ေတြ ခိုးဝင္​ အ​ေခၚခံရအုန္​းမွာလား?
Manage
· Reply · 1h
Windi Winmaung
Windi Winmaung ဦးရဲ တို႔ အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ဒါမ်ိဳးေတြသတိမထားခဲဘူးလား ဘာလို႔ အဲ့ အခ်ိန္တုန္းက မေတြးခဲ့ မေမး ခ့ဲတာလဲ ခုမွ အိမ္မက္ မက္ေနတာလာ းဂေယာင္ကတန္းနဲ႔ ေမးခြန္းေတြေမးေနတယ္ဆိုေတာ့ ခုမွ အားလို႔လား ဟိုတခ်ိန္ကသာဒီလိုအေတြးမ်ိဳးေတြနဲ႔ အၾကံေပးလုပ္်ဆာင္ေပးခ့ဲမယ္ဆို ေကာင္းမွာ...ခုေတာ့ ...
Manage
· Reply · 48m · Edited
Kyaw Zay Ya
Kyaw Zay Ya သူတို႔အားကိုးတဲ့အဖတပ္မေတာ္ aa ဓါတ္ခဲအာမီ ကရခိုင္ေတြကိုမေစာင့္ေရွာက္ဘူးလား??
aa ကျမန္မာတပ္ကိုပဲတိုက္ဖို႔လား?? အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလိမ္ကုလားကိုအလွၾကည့္ဖို႔လား ဆိုတာေတြေရာမေမးလိုက္ဘူးလားဗ်ာ....
Manage
· Reply · 1h · Edited
Thant Win
Thant Win အဲ ့ေတာ ့
ျမန္မာစစ္တပ္က
ရခိုင္ေတြ အတြက္
...See More
Manage
· Reply · 1h
Tunnainglinn
Tunnainglinn ရခိုင္ျပည္နယ္မွာစစ္တပ္လံုးဝမရွိ မထားဘူးလား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈခက္ခဲခ်ိန္မွာကုန္စည္ကူးသန္းမႈေနာက္က်ရတယ္ ဒီေတာ့ဖြံ့ျဖိဳ းမႈေနာက္က်တယ္
ဒီလိုပဲဒါေတြကနယ္စပ္ေဒသတိုင္းခံစားခ့ဲရဖူးတ့ဲတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြအကုန္ရွိတယ္ ရခိုင္တခုတည္းျပည္နယ္မဟုတ္ျပန္ဘူး ရိုဟင္ဂ်ာ
...See More
Manage
· Reply · 1h · Edited
Aung Kyaw Thu
Aung Kyaw Thu ၁၈ နွစ္ျပည့္ျပီးသူတိုင္း တပ္မေတာ္ထဲ မဝင္မေနရ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚသင့္ပါျပီ
ရခို္င္ အေရးႀကီးေဒသမ်ားအတြက္ တပ္မ သုံးခုေလာက္ ျဖန္႔က်က္ျပီး ေဒသတြင္းတိုင္းရင္းသားေတြ စားဝတ္ေနေရး ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နဲ႕စက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္
Manage
· Reply · 1h
Zaw Myint Naing
Zaw Myint Naing နံပတ္​တစ္​ကိုတိုင္​းရင္​းသားတစ္​​ေယာက္​အ​ေနႏွင္​့သ​ေဘာတူလက္​ခံပါသည္​။
နံပတ္​ႏွစ္​မွာကြၽန္​​ေတာ္​တို႔မ​ေကြးတိုငး္​​ေဒသ​ေနရာအခ်ိဳ႕လည္​းရခိုင္​ႏွင္​့မထူးပါ။
ထို႔​ေၾကာင္​့
...See More
Manage
· Reply · 50m
Tun Aung Kyaw
Tun Aung Kyaw ရခိုင္ျပႆနာက
သိန္းစိန္အစိုးရ နဲ႕ႀကံ႕ဖြတ္ေအာင္
ေသာင္း မီးစေမႊးခဲ႕တာ ရခိုင္ေတြ
...See More
Manage
· Reply · 8m
Phone Thit
Phone Thit ခင္ဗ်ား ဒီလို ၂ျပား တစ္ပဲတန္ သုေတသနေယာင္ေယာင္ေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့လဲ ေလွ်ာက္ေျပာတတ္တာပဲေနာ္ ...
Manage
· Reply · 34m
Mg Mg Myint
Mg Mg Myint အဲ့ဒါနဲ့ရခိုင္ျပည္နယ္ျပသနာေျပ
လည္မလား
ေဝးေသး
...See More
Manage
· Reply · 47m
ေရာင္ျခည္ ဦး
ေရာင္ျခည္ ဦး ဦးလျပဲထြဋ္ ရယ္ အဲဒီလူေတြကို
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္တည္းက
အဲဒီလူေတြကို ေမးျမန္းခဲ႔ရမွာ
Manage
· Reply · 1h
Myo Thu Win
Myo Thu Win တကယ့္လက္ေတြ႔က်ေတာ့ ရခိုင္ေတြက
တပ္ကုိမုန္႔းတယ္ ဗမာတပ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး မုန္းတယ္
ဘာမွေစာက္သုံးမက် အားမကုိရတ့ဲ သူပုန္AA ကုိ ေထာက္ခံတယ္
...See More
Manage
· Reply · 1h
လြင္ ကိုကို
လြင္ ကိုကို ႐ိုဟင္ဂ်ာကို႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတ့ဲအမည္န႔ဲလက္မခံႏိူင္ရင္ဖင္ခံလိုက္ေပါ့
Manage
· Reply · 1h
Nan Tint Mg
Nan Tint Mg မင္​းရာထူးရွိတုန္​းကမစဥ္​းစားဘူးလား
Manage
· Reply · 1h
တင္ ဝင္း
တင္ ဝင္း ခုမွ သိတာလား
Manage
· Reply · 1h
Wunna Soe
Wunna Soe အဲဒါ မအလကိုသြားေျပာျပေလ
Manage
· Reply · 1h
KO KO
KO KO ဒီအေႀကာင္းေတြကပဲ ဗမာမုန္းတီးေရးဝါဒျဖစ္လာတာထင္တယ္
Manage
· Reply · 1h
Soe Soe
· Reply · 11m
အ ျဖဴ စစ္
အ ျဖဴ စစ္ အမွန္​ပါဘဲ
Manage
· Reply · 1h
Thuta Soe
Thuta Soe ေထာက္ခံပါတယ္
Manage
· Reply · 49m
Tin Ko Ko
Tin Ko Ko ရခုိင္​အတြက္​ သ​ေဘာထားႀကီးႏုိင္​ပါ​ေစ
Manage
· Reply · 1h
Aung Kyaw Soe
Aung Kyaw Soe Yes, of course. I also agree with you.
Manage
· Reply · 1h
CobraGold
CobraGold သူမ်ား​ေတြ​ေျပာမွထ​ေရးတယ္​.ဘာမ်ားလဲလို႔
Manage
· Reply · 32m
Soemin Lat
Soemin Lat ရဲထဋ္​ မင္​းက ​ေစာင္​့႐ူးပဲ
Manage
· Reply · 30m
Top Comments is selected, so some comments may have been filtered out.